fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายละเอียดวิทยากร

image

About Me

อาจารย์ ส่งเสริม คำชนะ
Songserm Kumsvdggr
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
จากคณะ : เทคโนโลยีการสื่อสาร
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Teachers Information

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective)
ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
ประวัติการศึกษา (Education)
ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences)
ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)
ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill)
ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill)
เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications)