fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายละเอียดวิทยากร

image

About Me

นาย สามารถ จระเทศ
Samart Jarates
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จากคณะ : ครุศาสตร์
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

Teachers Information

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective)

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ทางานด้านไอทีและคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมามากกว่า 8 ปี ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในตลาดไอทีของเมืองไทย เพื่อให้ตลาดไอทีของไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
 • วันเกิด (Birth Date): June 17 1980
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 165 cm.
 • อายุ (Age): 34
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 58 kg
ประวัติการศึกษา (Education)
 • มีนาคม 2546 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
  ปวช. สาขาไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิค เกรดเฉลี่ย 3.84
 • มีนาคม 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.62
ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences)
 • ปี 2550 เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer) ของบริษัทอีคอมสยามดอทคอม (ecomsiam.com)
 • ปี 2553 เป็นวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาเว็บโปรแกรมมิ่ง ของสถาบันเน็ตดีไซต์ (netdesign.com)
 • ปลายปี 2553 ผันตัวเองมารับงานอิสระด้านเว็บโปรแกรมมิ่ง และเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางแผน ไอทีให้กับบริษัทขนาดย่อม (SME) หลายแห่ง
 • ปี 2554 เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษ และรับสอน บรรยายด้านการออกแบบ และการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งกับองค์กร และสถานศึกษาทั่วไป
ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)
 • การวางแผนไอทีในองค์กรขนาดย่อม
 • เว็บโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา PHP , ASP , ASP.net, C#
 • Javascript Framwork (jQuery) และฐานข้อมูล MS SQL, MySQL
 • พัฒนา Application ด้วยภาษา Java และ .Net framework , VB.net , Visual C#.net
 • Microsoft Office,Word,Excel,Powerpoint,Access,Outlook,Project,Publisher
 • Graphic Design with Photoshop
 • 3D with Autodesk MAYA
 • Animation with Flash
 • Drawing with AutoCAD, Solidworks
 • Video editing with Premier ,Video studio pro
 • Mobile Application with Android,iOS,Windows phone
 • SEO
ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill)
 • C,C++ language
 • PHP and MySQL
 • ASP.net with C#
 • Java and JSP
 • JavaScript and jQuery
 • HTML,HTML5
 • CSS,CSS3
 • Android with Java
 • iOS with Objective C
 • Microsoft SQL Server
 • Codigniter Framework
 • Perl language
 • Search engine optimization (SEO)
 • AutoCAD
 • Solidworks
 • Autodesk MAYA
 • Sketchup
 • Adobe Photoshop
ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill)
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications)
 • PHP Certification from W3SCHOOL.COM
 • Microsoft Office Specialist (MOS)