fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายละเอียดวิทยากร

image

About Me

นาย อรุโณทัย เฉลิมหล้า
ARUNOTHAI CHALERMLA
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จากคณะ : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

Teachers Information

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective)

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานด้านไอที และการบริหารงานด้านไอที มากกว่า 10 ปี เพื่อปรับปรุงแนวทางให้ทุกคนสามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

วันเกิด (Birth Date): 10 Jan 1987
สัญชาติ (Nationality): Thai
สถานะการสมรส (Marital Status): Single
ส่วนสูง (Height): 180 cm.
อายุ (Age): 30
ศาสนา (Religion): Buddhism
สุขภาพ (Health): excellent
น้ำหนัก (Weight): 95 kg

ประวัติการศึกษา (Education)

Bachelor of Science,Computer Science.,2009

Rajamagala University Technology of Thanyaburi (RMUTT).

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences)

King Mongkut's Institude of Technology Ladkrabang,Assistant Researcher and web programmer,Jan-July 2008.

Freelance Programmer in freelancer.

TOSHIBA SEMICONDUCTOR Company Limited,IT-ENGINEER.Mar 2010-Aug 2015

Managing Director and Passive Investor at IT-TECHNOCOM Company group to this Present.

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)
 • Programming Languages: Microsoft Visual Basic C# in Asp.net 2005 and 2008, PHP5, Python v.2.5-2.6, HTML, JavaScript, Ajax, CSS, Google map and crystal report 9-12
 • DBMS: MSSOL server v.2000-2008, Oracle 10g-11g, DB2, Msql  software: MS Office, Microsoft Developer Studio 2005 and 2008,ER Studio, Enterprise Architect for UML 2.0 Sapphire/Web, FrontPage, Dreamweaver, FLASH.
 • Operating system: 1.Linux:Debian5,Red Hat,Ubuntu 2.Windows:Xp,Vista Sever 3.Server: Windows 2003 and 2008, Red hat, Fedora and Solaris a little.
ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill)
 • PHP and Mysql.
 • Asp.net vb.net & C#.net.
 • Oracle Database.
 • HTML,HTML5
 • CSS,CSS3
 • Android with Java
 • Microsoft SQL Server
 • Codigniter Framework
 • Search engine optimization (SEO)
 • Sketchup
 • Adobe Photoshop
 • Yii
 • Python
ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill)
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications)
 • PHP Certification from W3SCHOOL.COM
 • Oracle Database Management System.
 • Microsoft SQL server for administrator.
 • Google adword certificate.
 • Asp.net with c# certificate.