fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายละเอียดวิทยากร

image

About Me

นาย ธนชาติ รัตนกุลพันธ์
Thanachart Rattanakulphan
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จากคณะ : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Teachers Information

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective)

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
 • วันเกิด (Birth Date): 29  May 1979
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 175 cm.
 • อายุ (Age): 38
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 68 kg
ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาตรี สาขาธุรกิจบริหารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences)

Freelance Programmer.

IT-TECHNOCOM จนถึงปัจจุบัน

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)
 • Mysql
 • Oracle
 • PHP
 • ASP.NET
 • VB
 • C#
ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill)

PHP Mysql, Asp.net C#, Java

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill)

Trader / Investor (Stock Exchange,Bit Coin)

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications)

Php basic & advanced certificate.

Oracle database management.

SQL server for administrator.